گزارش تصویری از بیست و دوّمین نمایشگاه ایران هلث

نمایشگاه ایران هلث - دستگاه اتوکلاو

نمایشگاه ایران هلث - دستگاه اتوکلاو

نمایشگاه ایران هلث - دستگاه اتوکلاو

نمایشگاه ایران هلث - دستگاه اتوکلاو

نمایشگاه ایران هلث - دستگاه اتوکلاو

نمایشگاه ایران هلث - دستگاه اتوکلاو

نمایشگاه ایران هلث - دستگاه اتوکلاو

نمایشگاه ایران هلث - دستگاه اتوکلاو