واحد های اندازه گیری فشار

بسمه تعالی

واحدهای اندازه گیری فشار

دریافت فایل PDF

تا قبل از 1971 ، واحد فشار درسيستم بين المللي يكاها (SI) ، نيوتن بر متر مربع  (N/m2) بود ولي پس ازآن به پاسكال(Pa) كه مساوي با N/m2 بود تغيير نام داد. اين تغيير نام به افتخار رياضيدان ، فيزيكدان، مخترع، نويسنده و فيلسوف كاتوليك فرانسوي با نام بليز پاسكال  كه در قرن هفده ميلادي مي زيست  انجام شد.ولي هنوز در بسياري كشورها بالخصوص بطور گسترده در آمريكا و كانادا از واحد پوند بر اينچ مربع (psi)‌براي بيان فشار استفاده ميكنند.

در مانومترها فشار براساس توانائيش در جابجايي ستون مايع موجود درآن بيان ميشود، بطور مثال برحسب ميلي متر آب يا ميلي متر جيوه. چون جيوه چگالي بيشتري نسبت به اب دارد ، معمولا مانومترهاي ساخته شده براساس ستون جيوه در يك فشار معين ، كوتاهتر و كوچكتر هستند. ولي بايستي توجه داشت كه چگالي سيال موجود در مانومتر و شتاب جاذبه (g) از يك محل به محل ديگر تفاوت ميكند و در نتيجه برروي مقدار خوانده شده فشار تأثير ميگذارد.

معمولا در كشورهاي جهان فشار خون برحسب ميليمتر جيوه (mmHg)  ، فشار شش ها برحسب سانتي متر آب (cmWC) و فشار گاز طبيعيموجود در لوله ها برحسب اينچ آب (inWC)  بيان ميشوند(منظور از WC ستون آب است).

در سيستمهاي خلأ ، معمولأ از واحدهاي Torr ،micron و inHg براي بيان مقدار خلأ استفاده ميشود. Torr يك يكاي غير SI است و برابر 322/133 پاسكال و تقريبأ 1 ميلي متر جيوه است .

1 Torr= 133.322 pa =1 mmHg

 منظور از micron نيز ميكرومتر جيوه است. معمولأ Torr و micron فشار مطلق و inHg فشار سنجش را بيان ميكنند. 

فشار اتمسفر معمولأ برحسب كيلو پاسكال (kpa) يا اتمسفر (atm) بيان ميشود ولي در اندازه شناسي آمريكايي ترجيح ميدهند از واحدهاي هكتوپاسكال(hpa)‌و ميلي بار(mbar) استفاده كنند

 1 hpa= 1 mbar=100 pa

در ساير سيستمهاي غير از SI براي بيان فشار از واحدهاي ديگري كه خيلي متداول نيست و يا منسوخ شده است استفاده ميشده يا هنوز استفاده ميشود. در سيستم cgs (سيستم سانتي متر - گرم- ثانيه)براي بيان فشار از واحد باراد (بانوشتار فرانسوي Barye) و مخفف Ba استفاده ميشود و

1 Ba=0.1 Pa

 است.

در سيستم mts(متر- تن- ثانيه)  براي بيان فشار از واحد  Pieze با مخفف Pz  استفاده ميشود كه تا قبل از  1955 ميلادي در شوروي (سابق) متداول بود استفاده ميشود

 1 Pz =1 kpa

است.

در برخي كارردهاي بالخصوص صنعتي نيز از كيلوگرم بر سانتي متر مربع (kg/cm2) يا كيلوگرم بر متر مربع) (kg/m2 يا ساير مشتقات مشابه براي بيان فشار استفاده ميشود. منطق اين واحد براساس نيروي اعمالي بر يك سطح مقطع كه تعريفي از فشار است ميباشد (P=F/A) و منظور از كيلوگرم  ، كيلوگرم- نيرو (kg-force)‌ است. كاربرد كيلوگرم براي بيان مقدار نيرو در سيستم SI ممنوع است و بايستي از نيوتن (N) براي بيان نيرو استفاده شود.

شرکت سلامت صنعت بوعلی

تولید وفروش انواع دستگاه های اتوکلاو و استریلیزاسیون در ایران

آدرس: جاده قدیم قم-تهران، شهرک صنعتی شکوهیه ، میدان شهید همت،خیابان شهید کلاهدوز

نبش کلاهدوز 13، پلاک FN456

شماره تماس: 33346429- 33346428 - 025