دستگاه های کندانسور و بازیافت آب و بخار

طبق پیش بینی‌های جهانی، سال ۱۴۰۰ سرانه آب به کمتر از ۱۴۰۰ مترمکعب برای هر فرد در سال خواهد رسید و این به معنی ورود جهان به بحران آبی می باشد. طبق آمارهای رسمی و به اعتقاد کارشناسان، ایران درآستانه بحران آب به سرمی برد و طی سال‌های آینده تأمین آب به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کشور در بسیاری از استان‌ها، شهرها و مناطق تبدیل خواهد شد. ایران از نظر جغرافیایی دربخش نیمه خشک و خشک جهان قرارگرفته به شکلی که میانگین بارش درایران حدود ۲۵۰ میلی‌متراست درحالی که میانگین جهانی حدود ۸۵۰ میلی‌متراست که در واقع بیش ازسه برابر میزان بارش در ایران است. لذا در راستای صرفه جویی و حفظ منابع آب ، شرکت سلامت صنعت بوعلی برای جلوگیری از هدر رفت آب و برای بازگرداندن مجدد آن به چرخه مصرف، اقدام به طراحی و ساخت دستگاه های کندانسور و بازیافت آب و بخار اتوکلاو نموده است. طبق برآورد انجام شده یک دستگاه اتوکلاو 100  لیتری در بهترین حالت (که می شود برای نمونه به اتوکلاو های تولیدی این شرکت اشاره کرد) و با رعایت حداکثر صرفه جویی، حدود 120  لیتر آب در هر سیکل کاری مصرف می کند که با اضافه شدن دستگاه بازیافت، این میزان تقریبا به صفر می رسد.

 دستگاه های کندانسور و بازیافت آب و بخار اتوکلاو - دستگاه اتوکلاو

 - دستگاه اتوکلاو دستگاه های کندانسور و بازیافت آب و بخار اتوکلاو