اندیکاتورهای دستگاه اتوکلاو

اندیکاتور شیمیایی بخار کلاس ۶

دستگاه اتوکلاو            اندیکاتور های دستگاه اتوکلاو - دستگاه اتوکلاو

انديکاتورهاي شيميايي کلاس ۶ براي استفاده در دستگاههاي امحاء زباله و پک هاي خيلي بزرگ و حجيم جهت دستگاه هاي استريل بخار در دماي ۱۲۱ درجه سانتي گراد براي ۱۵ دقيقه يا بيشتر يا در دماي ۱۳۴ درجه سانتي گراد براي ۳/۵ دقيقه يا بيشتر طراحي شده اند.
این اندیکاتور هم حداقل به ۲ شاخص حساس است با این تفاوت که دقت تغییر رنگ و نحوه تغییر رنگ متفاوت است.
تفاوت دیگر این اندیکاتور حساس بودن به فشار و غلظت بخار است.
به طور کلی این نشانگر برای اطمینان از اعمال صحیح کلیه پارامترهای مؤثر در استریلزاسیون و سیکل های تنظیمی دستگاه به کار میرود و با حساسیت بالاتری طراحی شده اند.